մեր մասին

Մեր նպատակները

Հիմնադրամը իր գործունեությամբ կոչված է իրականացնելու հետևյալ կանոնադրական նպատակները. 


Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնումը
 
Սևանա լճի հիմնախնդիրների լուծումըՆշված նպատակները իրականացնելով` հիմնադրամը կապահովի հետևյալ բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական արդյունքները.

·  Սևանա լճի ավազանի էկոլոգիական վիճակի բարելավում;
·  Սևանա լճի էնդեմիկ ձկնատեսակների` գեղարքունի և ամառային իշխանի բնական վերարտադրության ապահովում;
·  ստեղծվող տնտեսություններում և ձկնաբուծության ընդհանուր արժեշղթայում մի քանի հազար աշխատատեղերի ստեղծում;
·  ձկնաբուծության և ձկնարդյունաբերության ոլորտի մասնագետների պահանջարկի բարձրացում և համապատասխան կրթական հաստատությունների զարգացում;
·  ոլորտին առնչվող գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար լայն բազայի ստեղծում;
·  Սևանի իշխանի արտադրություն, վերամշակում և արտահանում;
·  Հայաստանում բարձրորակ ձկան կերի արտադրության ստեղծում;
·  նոր տեխնոլոգիաների և գիտափորձի կիրառմամբ ձկնաբուծական տնտեսությունների ստեղծում;
·  կայուն և օրգանական ձկնաբուծության համաշխարհային փորձի տեղայնացում;
·  ձկնաբուծական արտադրանքի սերտիֆիկացման համաշխարհային փորձի տեղայնացում;
· Գիտելիքահեն և նորարարական տեխնոլոգիաների զարգացում;
· Հայաստանում ջրային կենդանիների և բույսերի բուծման ու վերամշակման ճյուղերի զարգացում;
· Սևանի իշխանի արտադրության ու իրացման արժեշղթայի և դրանց օժանդակող ճյուղերի ձևավորում ու զարգացում:

Մեր պատմությունը

Սկսած 1930 ական թվականներից Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա մարդածին ազգեցությունը հսկայական է՝ կապված ջրի մակարդակի իջեցման, ձկնապաշարների անխնա օգտագործման և տարբեր աղբյուրներից լիճ արտանետվող վնասակար նյութերի հետ:

Ջրի մակարդակի իջեցումը հանգեցրել է իշխանի երկու ենթատեսակների` ձմեռային իշխանի և բոջակի բնական ձվադրավայրերի ոչնչացմանը, ինչի արդյունքում այս էնդեմիկ ձկնատեսակները իսպառ ոչնչացել են, իսկ ամառայինն ու գեղարքունի իշխանը պահպանվել են աննշան քանակությամբ: ՀՀ կառավարության կողմից վերջին տարիներին ձեռնարկվում են Սևանա լճի մակարդակի և ջրային պաշարների ավելացմանն ուղղված համալիր միջոցառումներ, որոնք բացառիկ կարևորություն ունեն լճի էկոհամակարգի վերականգնման համար:

ավելին

Մեր կառուցվածքը

                                           

ավելին

Աշխատակազմ

Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է գործադիր տնօրենը:  Գործադիր տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնում է Վարդան Մամիկոնյանը:

 

Վարդան Մամիկոնյան 
գործադիր տնօրեն
Ծննդյան տարեթիվ, 25 հոկտեմբեր, 1982թ, ծննդավայր Արարատի մարզ, գ. Վերին Արտաշատ                                                                                                                                                                                   

Կրթություն

• 2009թ. - Կենս. գիտ. թեկնածու, կենսաքիմիա մասնագիտացմամբ:
• 2006-2009թթ.- ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային Կենսաբանության Ինստիտուտի, այնուհետև ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի (ՕԴՔԳՏԿ) ասպիրանտ։                      • 2000–2006թթ.- ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի ամբիոն, բակալավրիատ, այնուհետև մագիստրատուրա 

ավելին

Օրենսդրություն

Սևանա լճի մասին օրենք

Ջրային օրենսգիրք

Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենք

ավելին

Ներքին իրավական ակտեր

1. Գործադիր տնօրենի 01.06.2018թ. № 18-Լ հրաման - Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի արտադրական և ֆինանսական կատարողական ցուցանիշների տրամադրման կարգը և ձևերը հաստատելու մասին(հրապարակվել է՝ 2018-06-07;13:30:11)

ավելին

ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ ՓԲԸ

«Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի» շրջանակներում Հիմնադրամը 2014թ-ին ստեղծեց «Սևանի իշխան» ՓԲԸ և հանդիսանում է վերջինիս միակ բաժնետերը: Ընկերության հիմնական գործառույթն է ‹‹Սևան Ակվա›› ՓԲԸ արտադրած իշխանի ամառային և գեղարքունի ենթատեսակների ապրանքային ձկան վերամշակումն ու իրացումը:

ավելին

ՍԵՎԱՆ ԱԿՎԱ ՓԲԸ

Հիմնադրամը «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի» շրջանակներում 2015թ.-ին ստեղծել է «Սևան Ակվա» ՓԲԸ և հանդիսանում է վերջինիս միակ բաժնետերը: Ընկերության հիմնական գործառույթներն են իշխանի ամառային և գեղարքունի ենթատեսակների մանրաձկան արտադրությունը, և ապրանքային ձկան աճեցումը:

ավելին